Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc nộp trực tuyến văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 3 năm 2024 – Đại học Vừa làm vừa học

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-ĐHKT-ĐTTC ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quy đổi giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A,B và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-quy-doi-giua-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-gia-a-b-va-cac-chung-chi-ngoai-ngu-quoc-te-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1646-qd-dhkt-dttc-ngay-06-10-2009-cua-ueh-2/

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định kiểm tra ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên các khóa đại học Vừa làm vừa học kể từ khóa K2010; https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-kiem-tra-ngoai-ngu-ap-dung-cho-sinh-vien-cac-khoa-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-ke-tu-khoa-k2010-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1467-qd-dhkt-qldttc-ngay-14-7-2010-cua-ueh-2/

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về việc ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với sinh viên đại học Vừa làm vừa học từ khóa K2020 đợt 2 tại UEH; https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-co-ban-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-tu-khoa-k2020-dot-2-tai-ueh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-1475-qd-dhkt-qldttc-ngay-23-6-2020-cua-ueh/

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-ĐHKT-NN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ đợt 3 năm 2022); https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-cong-nhan-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-dau-vao-dau-ra-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-4093-qd-dhkt-nn-ngay-21-12-2021-cua-ueh/

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ khóa K2023 đợt 1 tại UEH; https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-chuan-dau-ra-kien-thuc-ve-cong-nghe-thong-tin-trinh-do-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-ban-hanh-kem-quyet-dinh-175-qd-dhkt-dbclptct-ngay-02-02-2023/

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-ĐHKT-NN ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2024); https://daotao.ueh.edu.vn/quy-che-quy-dinh-vlvh/quy-dinh-cong-nhan-chuan-trinh-do-ngoai-ngu-dau-vao-dau-ra-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-hcm-ban-hanh-kem-quyet-dinh-2688-qd-dhkt-nn-ngay-09-8-2023/

Căn cứ Kế hoạch số 719/KH-ĐTTX ngày 07 tháng 11 năm 2023 về Kế hoạch công tác năm 2024 các khóa đào tạo tại cơ sở chính của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến sinh viên đại học Vừa làm vừa học về việc nộp trực tuyến văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

1.1. Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra: đối với tất cả sinh viên đại học Vừa làm vừa học vẫn còn trong thời gian đào tạo theo quy định;

1.2. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: đối với sinh viên đại học Vừa làm vừa học từ khóa K2020 đợt 2 đến khóa K2022 đợt 4.

1.3. Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin: đối với sinh viên đại học Vừa làm vừa học từ khóa K2023 đợt 1.

2. Nguyên tắc và cách thức thực hiện

2.1. Nguyên tắc

– Sinh viên phải thực hiện nhập đầy đủ và chính xác các thông tin trên văn bằng, chứng chỉ và phải gửi ảnh chụp theo yêu cầu trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

Chứng chỉ ngoại ngữ phải còn trong thời hạn 02 năm tính đến ngày xét tốt nghiệp (trừ văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ tiếng Pháp/Nga). Trường hợp đến thời điểm xét tốt nghiệp, thời hạn của chứng chỉ ngoại ngữ mà sinh viên đã nộp không còn phù hợp, sinh viên sẽ không được xét tốt nghiệp.

– Sinh viên đã đạt kết quả tại kỳ thi Anh văn đầu ra, Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do UEH tổ chức, không thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

2.2. Cách thức thực hiện

Vào trang Portal cá nhân:

– Chọn “Nộp chứng chỉ ”, Click “ Thêm mới/điều chỉnh”;

– Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp;

– Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ nộp bên dưới;

– Chọn đợt xét: CCNN_2024_TX_DOT3 (đối với Chứng chỉ Ngoại ngữ)/ CNTT_2024_TX_DOT3 (đối với Chứng chỉ Tin học).

– Nhập đầy đủ các thông tin: tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy);

– ID chứng chỉ ngoại ngữ nhập:

+ TOEIC: nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number;

+ IELTS: nhập Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền);

+ TOEFL iBT: nhập dãy số: Mã dự thi;

+ Các chứng chỉ khác: CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ.

– Đối với Chứng chỉ Tin học nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com).

– Ngày thi: nhập ngày ghi phía trên dòng: DATE ISSUED theo định dạng dd/mm/yyyy.

– Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:

+ Chứng chỉ IC3 được scan hoặc chụp hình mặt trước định dạng file png/jpg;

+ Kích thước file tối đa: 10Mb.

– Đối với văn bằng Trung cấp, Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: nhập số hiệu văn bằng và ngày quyết định trên Văn bằng.

– Upload file ảnh chứng chỉ; sinh viên scan hoặc chụp hình mặt trước văn bằng/chứng chỉ:

 + Định dạng file: png hoặc jpg.

 + Kích thước file tối đa: 10 Mb.

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.

– Nhấn “Lưu thông tin”;

– Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

Lưu ý: sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong văn bằng/chứng chỉ đã nộp.

3. Thời gian thực hiện

Stt Nội dung thực hiện Thời gian Ghi chú
1 Sinh viên nộp văn bằng,  chứng chỉ trực tuyến Từ ngày 03/6/2024

đến hết ngày 30/6/2024

Thực hiện trong tài khoản học tập cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn
2 Thực hiện thẩm tra văn bằng, chúng chỉ Từ ngày 08/7/2024

đến hết ngày 04/8/2024

3 Xem kết quả duyệt chuẩn đầu ra Từ ngày 12/8/2024 Tài khoản học tập cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn

Đợt nộp văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn đầu ra tiếp theo (đợt 4 năm 2024) dự kiến bắt đầu từ ngày 26/8/2024. Sinh viên theo dõi thông báo trong tài khoản học tập cá nhân trước ngày 19 tháng 8 năm 2024.

Nếu có thắc mắc về việc nộp văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn đầu ra, sinh viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học của Ban Đào tạo.

Xem văn bản gốc tại đây